Loading...

Όροι χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προσφέρει προς χρήση τη Διαδικτυακή του Πλατφόρμα υπό την προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω όρων χρήσης, τους οποίους ο πιστοποιημένος χρήστης ή επισκέπτης του διαδικτυακού χώρου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση/ επίσκεψη των ιστοσελίδων/ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μόνο εφ’ όσον τους αποδέχεται πλήρως.

 1. Η χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην προκαλεί στους άλλους πρόβλημα στη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προς τους ασφαλισμένους και τους λοιπούς χρήστες.
 2. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα είναι ελεύθερη σε όλους, εκτός από το χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και προϋποθέτει την πιστοποιημένη εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη, στον οποίον και έχει χορηγηθεί ατομικός κωδικός πρόσβασης μέσω της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό διαδικασίας.
 3. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει, ωστόσο, σε καμμία περίπτωση, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από σφάλματα σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
 4. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη / χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα. Ο χρήστης επίσης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει προβεί, στο μέτρο του δυνατού, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού χώρου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και πραγματοποιεί έλεγχο με συστήματα ασφαλείας στην πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού χώρου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων.
 5. Ο πιστοποιημένος χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (όνομα χρήστη και κωδικός προσβάσεως) που του έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.
 6. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 7. Στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. περιέρχονται προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών. Ως προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες και ιδιαίτερα όσα συλλέγονται μέσω των φορμών υποβολής στοιχείων της πλατφόρμας. Ο χρήστης / επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όπου αυτό απαιτείται. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες, είτε συλλέγονται κατά την πλοήγηση και χρήση του παρόντος χώρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν.3471/2006 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 8. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης με τον εξυπηρετητή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 9. Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών που παρέχονται και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΔΟΕΑΠ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
 10. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσεως διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 11. Ο πιστοποιημένος χρήστης αποδέχεται τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.