Οδηγίες Παραλαβής Κωδικών Πρόσβασης

Υποσύστημα Ασφαλισμένων

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα εξής Υποχρεωτικά πεδία :

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Πατρώνυμο
 4. Ημερομηνία Γέννησης
 5. Αριθμός Μητρώου ΕΔΟΕΑΠ (5ψηφία-00)
 6. ΑΔΤ
 7. ΑΦΜ
 8. ΑΜΚΑ

Στη συνέχεια γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος, εάν τα δηλωθέντα στοιχεία, συμφωνούν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου μελών του ΕΔΟΕΑΠ. Αν δεν υπάρχει συμφωνία των στοιχείων, εμφανίζεται μήνυμα : «Παρακαλούμε να ελέγξετε ξανά τα πεδία που συμπληρώσατε ή διαφορετικά επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων» Μόλις διαπιστωθεί η συμφωνία των παραπάνω στοιχείων, ο ασφαλισμένος καλείται να συμπληρώσει επιθυμητό Όνομα Χρήστη (UserName) και στη συνέχεια επιλέγει "Δημιουργία νέου λογαριασμού"  οπότε και εμφανίζεται μήνυμα, ότι θα του αποσταλεί κωδικός (password) στο email που έχει δηλώσει στον Οργανισμό και το ερώτημα εάν επιθυμεί να συνεχίσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι το email που ο ασφαλισμένος έχει δηλώσει στο Μητρώο Μελών του ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει να φροντίσει, να μην λαμβάνεται από άτομα, τα οποία δεν επιθυμεί να γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες (username/password πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).

ΑΝ δεν υπάρχει email εμφανίζεται μήνυμα στον ασφαλισμένο: «Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για να δηλώσετε email επικοινωνίας»

Μετά την αποστολή email με τον κωδικό εισόδου ο ασφαλισμένος στην πρώτη είσοδο καλείται να συμπληρώσει τον κωδικό και να αλλάξει υποχρεωτικά τον Κωδικό Εισόδου με νέο της επιλογής του.

Τα στοιχεία username & password ταυτοποιούν τον συγκεκριμένο χρήστη, όσον αφορά στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον ΕΔΟΕΑΠ. Κατά συνέπεια πρέπει να μείνουν μυστικά. Συνιστάται η ασφαλής φύλαξη του username ξεχωριστά από τον κωδικό πρόσβασης (password).

Σημείωση

Οι κωδικοί  εισόδου πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες.

Να έχουν τουλάχιστον ένα αλφαριθμητικό και ένα αριθμητικό πεδίο

Να έχουν τουλάχιστο έναν κεφαλαίο και έναν πεζό χαρακτήρα.

Οι κωδικοί εισόδου πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 μήνες.

Τα στοιχεία όνομα χρήστη (username)  & κωδικός εισόδου (password) ταυτοποιούν τον ασφαλισμένο, όσον αφορά στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον ΕΔΟΕΑΠ. Κατά συνέπεια πρέπει να μείνουν μυστικά. Συνιστάται η ασφαλής φύλαξη του username ξεχωριστά από τον κωδικό  εισόδου (password).

Υποσύστημα Εργοδοτών

Εγγραφή νέου χρήστη (Επιχείρηση/Εργοδότης) - Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Η Επιχείρηση/Εργοδότης, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, είτε πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση (services.edoeap.gr), οδηγείται στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

 

Επιλέγει: Εγγραφή Νέου Χρήστη και στη συνέχεια Εγγραφή Εργοδότη.

Στη συνέχεια συμπληρώνει τα εξής υποχρεωτικά πεδία :

 1. Επωνυμία Επιχείρησης
 2. Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης
 3. Ονομασία Μέσου
 4. Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
 5. Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
 6. Έδρα Επιχείρησης
 7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 8. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
 9. Ημερομηνία Έναρξης Καθηκόντων Νόμιμου Εκπροσώπου
 10. Α.Φ.Μ. Νόμιμου Εκπροσώπου
 11. Α.Μ.Κ.Α. Νόμιμου Εκπροσώπου
 12. Α.Δ.Τ. Νόμικου Εκπροσπώπου
 13. Όνομα χρήστη (εδώ συμπληρώνετε το επιθυμητό username)

Τα πεδία 4,9,10,11,12 είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν προσεκτικά, με κεφαλαία γράμματα, ελληνικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Το πεδίο 3 είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί απολύτως όμοια με τον τρόπο που συμπληρώθηκε και η έντυπη αίτηση εγγραφής στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα (π.χ. τυχόν παύλες, κενά, κόμματα, κεφαλαία ή μικρά, ελληνικά ή αγγλικά γράμματα).

και στη συνέχεια επιλέγει: «Δημιουργία νέου λογαριασμού»

Στη συνέχεια γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος, εάν τα δηλωθέντα στοιχεία συμφωνούν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου Επιχειρήσεων/Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ.

Μόλις διαπιστωθεί η συμφωνία των παραπάνω στοιχείων, εμφανίζεται μήνυμα που αναγράφει ότι θα του αποσταλεί προσωρινός κωδικός εισόδου (password) στο email που έχει δηλωθεί στην σχετική αίτηση στον Οργανισμό από την Επιχείρηση/Εργοδότη.

Mετά την αποστολή email με τον κωδικό εισόδου ο χρήστης στην πρώτη είσοδο καλείται να αλλάξει υποχρεωτικά τον προσωρινό Κωδικό Εισόδου με νέο της επιλογής του.

ΑΝ ΔΕΝ υπάρχει συμφωνία των στοιχείων, εμφανίζεται μήνυμα:

«Παρακαλούμε να ελέγξετε ξανά τα πεδία που συμπληρώσατε ή διαφορετικά επικοινωνήστε με τον Τομέα Οικονομικού (Έσοδα)».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης της, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε αυτή. Επίσης, η κάθε Επιχείρηση/Εργοδότης που εγγράφεται σε αυτήν, είναι υπεύθυνη για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού εισόδου (password) και θα πρέπει να φροντίσει στο email που έχει δηλώσει στο Μητρώο Επιχειρήσεων/Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ, να μην υπάρχει πρόσβαση από άτομα, τα οποία δεν επιθυμεί να γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες (username, password πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).

 

Σημείωση

Οι κωδικοί εισόδου πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες.

Να έχουν τουλάχιστον ένα αλφαριθμητικό και ένα αριθμητικό πεδίο

Να έχουν τουλάχιστο έναν κεφαλαίο και έναν πεζό χαρακτήρα.

Οι κωδικοί εισόδου πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 μήνες.

 

Τα στοιχεία όνομα χρήστη (username) & κωδικός εισόδου (password) ταυτοποιούν την Επιχείρηση/Εργοδότη, όσον αφορά στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον ΕΔΟΕΑΠ. Κατά συνέπεια πρέπει να μείνουν μυστικά. Συνιστάται η ασφαλής φύλαξη του username ξεχωριστά από τον κωδικό εισόδου (password).

Υποσύστημα Ιατρικών Συμβεβλημένων Φορέων

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα εξής Υποχρεωτικά πεδία :

 1. ΑΜ Συλλόγου
 2. Σύλλογος (Αθηνών,Πειραιά Κτλ)
 3. ΑΦΜ Επιχείρησης
 4. Επωνυμία επιχείρησης
 5. ΔΟΥ επιχείρησης
 6. ΕΔΡΑ επιχείρησης
 7. Ημερομηνία Έναρξης Καθηκόντων
 8. ΑΦΜ Νόμιμου Εκπροσώπου
 9. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
 10. ΑΜΚΑ Νόμιμου Εκπροσώπου
 11. ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου

Εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσει και το επιθυμητό Όνομα Χρήστη (User Name) για να συνδεθεί με τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα θα ενημερώνεται για τον προσωρινό κωδικό του μέσω του e-mail που έχει δηλώσει στον Οργανισμό.

Στην περίπτωση που δεν έχει δηλώσει e-mail στον Οργανισμό δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για να το δηλώσει.

Αφού ο χρήστης λάβει το σχετικό e-mail με τον προσωρινό κωδικό του και το αντίστοιχο link που θα τον κατευθύνει για την πρώτη είσοδό του στις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, θα κληθεί να αλλάξει τον προσωρινό κωδικό με έναν της επιλογής του (σύμφωνα με τους αναγραφόμενους κατά την διαδικασία εγγραφής περιορισμούς).

Σημείωση

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν πως ο κωδικός πρόσβασης που έχετε επιλέξει λήγει μετά το πέρας 6 μηνών. Παράλληλα, θα λαμβάνετε ειδοποίηση για την αλλαγή του πριν την λήξη του εξαμήνου.

Υποσύστημα Φαρμακείων

Διαδικασία Πιστοποίησης όταν πρόκειται για Νοσοκομείο – Κλινική – Φορέα

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα εξής Υποχρεωτικά πεδία :

 1. ΑΦΜ Εργοδότη
 2. Επωνυμία επιχείρησης
 3. ΔΟΥ επιχείρησης
 4. ΕΔΡΑ επιχείρησης
 5. ΑΦΜ Νόμιμου Εκπροσώπου
 6. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
 7. ΑΜΚΑ Νόμιμου Εκπροσώπου
 8. ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου
 9. Ημερομηνία Έναρξης Καθηκόντων

Εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσει και το επιθυμητό Όνομα Χρήστη (User Name) για να συνδεθεί με τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα θα ενημερώνεται για τον προσωρινό κωδικό του μέσω του e-mail που έχει δηλώσει στον Οργανισμό.

Στην περίπτωση που δεν έχει δηλώσει e-mail στον Οργανισμό δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για να το δηλώσει.

Αφού ο χρήστης λάβει το σχετικό e-mail με τον προσωρινό κωδικό του και το αντίστοιχο link που θα τον κατευθύνει για την πρώτη είσοδό του στις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, θα κληθεί να αλλάξει τον προσωρινό κωδικό με έναν της επιλογής του (σύμφωνα με τους αναγραφόμενους κατά την διαδικασία εγγραφής περιορισμούς).

Σημείωση

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν πως ο κωδικός πρόσβασης που έχετε επιλέξει λήγει μετά το πέρας 6 μηνών. Παράλληλα, θα λαμβάνετε ειδοποίηση για την αλλαγή του πριν την λήξη του εξαμήνου.

Διαδικασία Πιστοποίησης όταν πρόκειται για Ιατρό (Φυσικό Πρόσωπο)

Ο χρήστης συμπληρώνει τα εξής Υποχρεωτικά πεδία

 1. ΑΦΜ Ιατρού
 2. Επωνυμία
 3. Ειδικότητα Ιατρού
 4. ΔΟΥ Ιατρού
 5. ΕΔΡΑ επιχείρησης
 6. Έτος Κτήσης Πτυχίου
 7. ΑΜΚΑ Ιατρού
 8. ΑΔΤ Ιατρού

Εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσει και το επιθυμητό Όνομα Χρήστη (User Name) για να συνδεθεί με τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα θα ενημερώνεται για τον προσωρινό κωδικό του μέσω του e-mail που έχει δηλώσει στον Οργανισμό.

Στην περίπτωση που δεν έχει δηλώσει e-mail στον Οργανισμό δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για να το δηλώσει.

Αφού ο χρήστης λάβει το σχετικό e-mail με τον προσωρινό κωδικό του και το αντίστοιχο link που θα τον κατευθύνει για την πρώτη είσοδό του στις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, θα κληθεί να αλλάξει τον προσωρινό κωδικό με έναν της επιλογής του (σύμφωνα με τους αναγραφόμενους κατά την διαδικασία εγγραφής περιορισμούς).

Σημείωση

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν πως ο κωδικός πρόσβασης που έχετε επιλέξει λήγει μετά το πέρας 6 μηνών. Παράλληλα, θα λαμβάνετε ειδοποίηση για την αλλαγή του πριν την λήξη του εξαμήνου.